• OM SYSTEM
 • Binoculars 8 x 42 PRO / 10 x 42 PRO
 • Binoculars 10 x 21 RC II WP / 8 x 21 RC II WP
 • Binoculars Trip light 10 x 21 RC II / 8 x 21 RC II

กล้องส่องทางไกล

Pro

 • 8 x 42 PRO / 10 x 42 PRO

  • ปริซึมชนิดRoof
  • อัตราการขยายภาพสูงถึง 8-10เท่า แสดงภาพชัดเจน สม่ำเสมอ
  • เลนส์มีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 42 มม.
  • ป้องกันละอองน้ำ

มาตรฐาน

 • 8 x 40 S / 10 x 50 S / 8-16 x 40 S

  • ชนิด Porro prism
  • 8x / 10x / 8x to 16x zoom
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง: 40mm / 50mm / 40mm

 • 8 x 42 EXWP I

  • ปริซึมชนิด Roof prism
  • 8x
  • เส้นผ่าศูนย์กลางที่รับแสง: 42 มม.
  • การป้องกันน้ำ

 • 7 x 35 DPS I

  • ปริซึมชนิด Porro prism
  • 7x
  • เส้นผ่าศูนย์กลางที่รับแสง: 35 มม.

 • 8 x 40 DPS I

  • ปริซึมชนิด Porro prism
  • 8x
  • เส้นผ่าศูนย์กลางที่รับแสง: 40 มม.

 • 10 x 50 DPS I

  • ปริซึมชนิด Porro prism
  • 10x
  • เส้นผ่าศูนย์กลางที่รับแสง: 50 มม.

 • 8 -16 x 40 Zoom DPS I

  • ปริซึมชนิด Porro prism
  • 8x to 16x zoom
  • เส้นผ่าศูนย์กลางที่รับแสง: 40 มม.

 • 8 x 42 EXPS I

  • ปริซึมชนิด Porro Prism
  • 8x
  • Effective diameter: 42mm

 • 10 x 42 EXWP I

  • ปริซึมชนิด Roof prism
  • 10x
  • เส้นผ่าศูนย์กลางที่รับแสงของเลนส์ใกล้วัตถุ: 42 มม.
  • การป้องกันน้ำ

 • 10 x 42 EXPS I

  • ปริซึมชนิด Porro prism
  • 10x
  • เส้นผ่าศูนย์กลางที่รับแสง: 42 มม.

เล็กกะทัดรัด

 • 10 x 25 WP II และ 8 x 25 WP II

  • ปริซึมชนิด Roof prism
  • 10x / 8x
  • เส้นผ่าศูนย์กลางที่รับแสง: 25 มม.
  • การป้องกันน้ำ

 • 10 x 21 RC II WP และ 8 x 21 RC II WP

  • ปริซึมชนิด Roof prism
  • 10x / 8x
  • เส้นผ่าศูนย์กลางที่รับแสง: 21 มม.
  • การป้องกันน้ำ

 • Trip light 10 x 21 RC II / 8 x 21 RC II

  • ปริซึมชนิด Roof prism
  • 10x / 8x
  • เส้นผ่าศูนย์กลางที่รับแสงของเลนส์ใกล้วัตถุ: 21mm

 • 8 x 21 DPC I

  • ปริซึมชนิด Porro prism
  • เส้นผ่าศูนย์กลางที่รับแสง: 21 มม.

 • 10 x 21 DPC I

  • ปริซึมชนิด Porro prism
  • เส้นผ่าศูนย์กลางที่รับแสง: 21 มม.

 • 8-16 x 25 ZOOM PC I

  • ปริซึมชนิด Porro prism
  • 8x ถึง 16x zoom
  • Effective diameter: 25mm

 • 8 x 21 PC III

  • ปริซึมชนิด Porro prism
  • 8x
  • เส้นผ่าศูนย์กลางที่รับแสง: 21 มม.