Design


ชื่อของส่วนต่างๆ

 • 1. แจ็คหูฟัง
 • 2. สวิตซ์ REC (บันทึก)
 • 3. หน้าจอแสดงผล
 • 4. ปุ่ม MENU/SCENE
 • 5. ปุ่ม PLAY/STOP
 • 6. ลำโพง
 • 7. ไม่โครโฟนสเตอริโอในตัว (R)
 • 8. สวิตซ์ POWER/HOLD
 • 9. ปุ่ม +
 • 10. ปุ่ม REW
 • 11. ปุ่ม OK
 • 12. ปุ่มกรอไปข้างหน้า
 • 13. ปุ่ม -
 • 14. ไม่โครโฟนสเตอริโอในตัว (L)
 • 15. คลิป
 • 16. ไฟแสดงสถานะ (LED)
 • 17. ฝาปิแบตเตอรี่
 • 18. ช่องต่อ USB
 • 19. ฝาปิดช่องต่อ USB